June 11th, 2011

Fight

НЕ ДАЙ ДЕПУТАТАМ ВІДІБРАТИ У ТЕБЕ ЖИТЛО!

Верховна Рада ще до кінця літа вирішила прийняти Житловий Кодекс, який зробить мільйони українців безправними у власних помешканнях та узаконить комунальне рабство. Кодекс написаний так, аби кожен українець платив кабальні побори і при цьому не мав іншого вибору.
 
Їх зупинити може тільки рішучий протест!

Офісний центр, дорога, висотка чи майданчик для гелікоптера можуть бути побудовані на місці вашого будинку до Євро-2012 або під іншим приводом, адже ваш будинок може заважати “суспільним потребам” забудовників.

Всі громадяни будуть змушені користуватись послугами управлінських компаній. Кожен будинок зобов’язаний буде обрати собі такого “виконавця послуг”, і лише одного, що фактично робить людей рабами, змушеними платити НЕПОМІРНІ КОМУНАЛЬНІ ТАРИФИ без покращення якості послуг, розмір яких буде встановлюватись цією керуючою структурою.

Реальної конкуренції між керуючими компаніями не буде. Кабмін визначатиме перелік тих організацій-монополістів, які грабуватимуть мешканців будинків.

Ви не зможете відмовитись від підписання договорів. Публічно запропонований договір з пропозиціями споживачу не підлягає письмовому оформленню. Його достатньо опублікувати в місцевій газеті – і це означатиме, що ви погодились на ці тарифи.

Втекти від рабства буде нікуди, бо воно охопить усі житлові будинки. Кодекс дасть керуючим компаніям можливості розправи з людьми – від права виселення їх з власного житла до можливості житлово-комунальних інспекторів вриватися в квартири без рішення суду, що не дозволено навіть міліції.

В жодній успішній країні немає ніяких Житлових Кодексів. Всі питання, що регулюють сферу ЖКГ, є в законах і в Цивільному Кодексі. І замість того, аби їх доопрацювати, влада створює величезний новий кодекс. Бо мета його прийняття одна – дерибан нерухомості та викачування грошей з громадян.

Деякі норми проекту прямо суперечать Конституції України, зазіхають на принцип недоторканості приватної власності НА ВИГОДУ ЖМЕНЬКИ ДЕПУТАТІВ-ЗАБУДОВНИКІВ, які й проштовхують цей Кодекс.

Ми вимагаємо:

1. Відхилити проект Житлового Кодексу.


2. Не допустити встановлення монополії в сфері надання комунальних послуг і створення
керуючих компаній в цій галузі.

3. Невідкладно прийняти закони, що дають власникам помешкань реальну можливість бути повноцінними
співвласниками будинків та ефективно управляти особистим майном.

Громадська ініціатива  “Проти житлового рабства”

(об’єднує 20 організацій, які підписали Маніфест проти житлового рабства, а також експертів,
аналітиків, профспілки, організації співвласників багатоквартирних будинків)

Відкладіть усі справи і
захистіть власне житло! Запросіть знайомих! Поширюйте цю інформацію!

Увага! Акція відбувається
без партійної і організаційної символіки

Громадський комітет “Проти комунального рабства”

тел.: 0993058732, 0638993621
Shapo

НЕ ДАЙ ДЕПУТАТАМ ОТОБРАТЬ У ТЕБЯ ЖИЛЬЁ!

 


Верховная Рада еще до конца лета решила принять Жилищный Кодекс, который
сделает миллионы украинцев бесправными в собственных квартирах и узаконит
коммунальное рабство. Кодекс написан так, чтобы каждый украинец платил
кабальные поборы и при этом не имел другого выбора.

Их остановить может
только решительный протест!
Офисный центр, дорога, высотка или площадка для вертолета могут быть построены
на месте вашего дома к Евро-2012 или по другому поводу, ведь ваш дом может
мешать "общественным потребностям" застройщиков.Все граждане будут вынуждены пользоваться услугами управленческих компаний.
Каждый дом обязан будет выбрать себе такого "исполнителя услуг", и
только одного, что фактически делает людей рабами, вынужденными платить НЕПОМЕРНЫЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
без улучшения качества услуг, размер которых будет
устанавливаться этой управляющей структурой.Реальной конкуренции между управляющими компаниями не будет. Кабмин определит
перечень организаций-монополистов для грабежа жителей домов.Вы не сможете отказаться от подписания договоров. Публично предложенный договор
с  потребителем не подлежит письменному
оформлению. Его достаточно опубликовать в местной газете - и это будет
означать, что вы согласились на эти тарифы.Убежать от рабства будет некуда, ибо оно охватит все жилые дома. Кодекс даст
управляющим компаниям возможности для расправы над людьми - от права выселения
их из собственного жилья до возможности жилищно-коммунальных инспекторов
врываться в квартиры без решения суда, что не позволено даже милиции.Ни в одной успешной стране нет никаких Жилищных Кодексов. Все вопросы,
регулирующие сферу ЖКХ, есть в других законах и в Гражданском Кодексе. И вместо
того, чтобы их доработать, власть создает огромный новый кодекс. Ибо цель его
принятия одна - дерибан недвижимости и выкачивание денег с граждан.Некоторые нормы проекта прямо противоречат Конституции Украины, посягают на
принцип неприкосновенности частной собственности К ВЫГОДЕ КУЧКИ
ДЕПУТАТОВ-ЗАСТРОЙЩИКОВ
, которые и проталкивают этот Кодекс.Мы требуем:1. Отклонить
проект Жилищного Кодекса.2. Не допустить установления монополии в сфере предоставления
коммунальных услуг и создания управляющих компаний в этой области.3. Безотлагательно принять законы, дающие владельцам помещений реальную
возможность быть полноценными совладельцами зданий и эффективно управлять
личным имуществом.Общественная инициатива "Против жилищного рабства"(Объединяет 20 организаций, подписавших Манифест против жилищного рабства, а
также экспертов, аналитиков, профсоюзы, организации совладельцев
многоквартирных домов)Отложите все дела и защитите собственное жилье! Пригласите знакомых!
Распространяйте эту информацию!Внимание! Акция проходит без партийной и организационной символики!
Общественный комитет "Против коммунального рабства"тел: 0993058732, 0638993621